Zasady reklamacji

Kupujący może składać firmie Diagnostik reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem reklamacje@diagnostik.pl lub w formie pisemnej na adres Dział Reklamacji Diagnostik, ul. Szrenicka 7, 58-560 Jelenia Góra. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Kupujący może wykorzystać formularz zamieszczony pod adresem https://www.pomoc.diagnostik.pl/formularz_reklamacyjny.pdf

1) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Diagnostik zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
2) Firma Diagnostik rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
3) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Jako konsument Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podając przy tym nasz adres poczty elektronicznej: reklamacje@diagnostik.pl.